Home

Ordin nr 4115 2021

HP OfficeJet 4115 Ink Cartridges - Official HP Online Partne

 1. Octopart Is The Preferred Search Engine for Electronic Parts
 2. ORDIN 4115 10/04/2020 - Portal Legislativ. ORDIN nr. 4.115 din 10 aprilie 2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019-2020. EMITENT
 3. Ordinul Ministrul Educației și Cercetării nr. 4115/10.04.2020. by Ida Vlad — Ultima modificare 2020-04-21 19:54. Filed under: IMPORTANT. privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2019-2020
 4. ORDIN Nr. 15/2021 din 7 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de.
 5. istrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin: + Articolul I Modelul.
 6. Conţinute de Ordinul nr. 3.721 din 23 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 28 aprilie 2021 Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare) CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2021-2022 DAT
 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 31 ianuarie 2021. p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Gelu Puiu, secretar de stat Bucureşti, 27 ianuarie 2021. Nr. 118

Component parts search · API integrations · Millions of instock part

Service catalog: Components Parts, Industrial Parts, Electronic Part

FA 4115-2D

O R D I N privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020 În baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020, a art. 49 din Decretul nr. 195 / 2020 privind instituirea stării d Ordinul nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor speciice ș i a m odului de implementare a schemelor de pl ă ți prevă zute la art . 1 alin. (2) ș i (3) ș i art . 35 alin. (3) din Ordonanța de urgența ̆ a Guvernului nr Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de. ORDIN nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finan ţelor publice nr.1917/200 ORDIN Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul na ţional de asisten ţă medical ă de urgen ţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s ănătăţii Text actualizat. Act de baz

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a, respectiv noile programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020. Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând. ORDIN Nr. 128/2021 din 11 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectări ORDIN Nr. 1069/629/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a.

ORDIN 4115 10/04/2020 - Portal Legislati

Ordinul Ministrul Educației și Cercetării nr

 1. Ordinul nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse..
 2. istrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-202
 3. alizate în comisiile pentru evaluarea naţională persoane care, în sesiunile anterioare al
 4. istrului educaţiei nr. 3.189/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul
 5. Ordinul_nr._3189-2021.pdf. Arhiva articole Iunie, 2021 Mai, 2021 Aprilie, 2021 Martie, 2021 Februarie, 2021 Ianuarie, 2021 Decembrie, 2020 Noiembrie, 2020 Octombrie, 2020 Septembrie, 2020 August, 2020 Iulie, 2020 Noutăți 19-07-2021. Lista candidaților înscriși pentru susținerea lucrării scrise la concursul de ocupare a posturilor.
 6. ORDIN nr. 3.751 din 28 aprilie 2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, precum şi pentru modificarea Metodologiei d
 7. ORDIN Nr. 5434/2020 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 17 septembrie 2020 Având în vedere prevederile art. 241 din Legea.

ordinul prefectulu judeţului i suceava nr f£f. componenŢa unitĂŢi operaŢionali e locale a centrului local de combatere a bolilor suceava nr. crt. nume si prenume funcŢia funcŢia in cadrul unitĂŢii operaŢionale locale 1 voloŞeniuc mihai-sorin director executiv preŞedinte 2 vieru lacramioara director executi adjuncv t locŢiito Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 59 din 19.01.2021 a fost publicat O 51/2021 care vizeaza modificarea și completarea formularului 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat și a formularului 710 Declaraţie rectificativă .Modificarea și completarea formularelor menționate au fost necesare ca urmare. OMEC nr. 5453/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021. OMECTS nr. 4800/2010 privind disciplinele și programele pentru examenul de bacalaureat - 2011. Anexa 2 la Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020 La data de 29-01-2021 Alineatul (8) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.203 din 28 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 29 ianuarie 2021 (9) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, repartizare

Ordinul nr.214/2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, emis de ministrul muncii si protectiei sociale, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.350 din 6 aprilie 2021 - Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 5 din 3.02.2021, văzând Referatul de aprobare nr. 217 din 4.02.2021 al Ministerului Educației și Cercetării și Referatul de aprobare nr. 1.274 din 4.02.2021 al Ministerului Sănătății, în temeiul prevederilor art. 15 alin La data de 10-05-2021 Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.775 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 mai 2021 Articolul 8^3 Probele de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu limb

Ordinul ME nr. 3988/15.06.2021 privind aprobarea normelor de plata a personalului care participa la examene nationale in anul 2021 Publicat pe 17.06.2021 de Calin_Murasan Fișie Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) | Ministerul Educației și Cercetării Anexa-1-la-Ordinul-nr.-4115-din-10-aprilie-2020 OMEC_4115_10.04.2020-1 OMEC_4248_EN OMEC_4248_EN OMEC_4267-MS_841-2020 OMEC-OMS 4266-840- suspendare cursuri si activ. in perioada 2-12.06 ordin 4916_2019 EN VIII 2019-202 Ordinul nr.48/2021 al MAI de aprobare a Normelor pentru recunoașterea calității de veteran din teatrele de operații Huhu Rezea. joi, aprilie 01, 2021. 9 comments Intregul Ordin si Anexele cu misiunile din teatrele de operații le puteți citi în MO nr. 331/01 04 2021

Scoala Spiru Haret Oltenita | Site oficial

ORDIN 585 02/07/2021 - Portal Legislati

ORDIN Nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/200 Noutăți. 13.07.2021 - Ordinul nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de sta Ordin nr. 4248/13.05.2020 de modificare și completare a OMEN nr.4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 Ordin nr. 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise. până la 11 iunie 2021. Act de bază #B: Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3245/1805/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 26 octombrie 2020 Acte modificatoare #M3: Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3107/851/2021

Ordinul 3563/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016 Ordinul 3563/2021 din 2021.04.0 ROFUIP - Ordinul MENCS nr.5447/31.08.2020 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi.

ORDINE emise în anul 2021 de catre Ministerul Apărării

ORDIN nr. 1204/99/2021 (publicat in 09.07.2021) completeaza Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta ORDIN nr. 3.449 din 5 martie 2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 5 martie 2021 Data intrării în vigoare 05-03-2021 ORDIN nr. 288 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte EMITENT MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 bis din 5 ianuarie 2012 Data intrării în vigoare 05-01-2012 Formă consolidată valabilă la data 17-02-2021 ORDIN Nr. 4317/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021; OMEC 4115/2020 cu privire la programele pentru EN 2019-202 Ordinul nr. 1.819/2020. Modificări privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) Numărul 13-14, 7-22 aprilie 2020 » Curier legislativ. Prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu, expert contabi

ORDIN nr. 4050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat Forma sintetică la data 23-iul-2021 M.Of.Nr.579 din 8 iunie 2021 INSPECTORA. L JUDET EÀMT Nr. Ziua ORDIN Nr.3864 luna pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de invatare, predare si evaluare in invatamantul preuniversitar Avand in vedere prevederile: - art. 3 lit. p), t) si u) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, c

ORDINUL nr. _ din 24- Q6* 2Q2J privind stabilirea unor măsuri organizatorice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii Art. 7 La dat emiteria prezentului ordini s,e abrog Ordinuă nrl 131/09.03.2021. precu,m şi oric alte ă dispoziţie contrară 12.05.2021 - Ordinul nr. 3751/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, precum şi pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică. 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2 Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare ş

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educaţiei, Gigel Paraschiv, secretar de stat Bucureşti, 6 mai 2021. Nr. 3.775. Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.449/2020) CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022 Data 1 Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Ordin nr. 5453/2020 din 31 august 2020 Ordinul nr. 5453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021 În vigoare de la 11 septembrie 2020 Consolidarea are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 11 septembrie 2020 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 3237/2021 Ordinul_nr._3189-2021.pdf. Arhiva articole Iulie, 2021 Iunie, 2021 Mai, 2021 Aprilie, 2021 Martie, 2021 Februarie, 2021 Ianuarie, 2021 Decembrie, 2020 Noiembrie, 2020 Octombrie, 2020 Septembrie, 2020 August, 2020 Noutăți 28-07-2021. Metodologia de organizare şi desfăşurare a selecţiei copiilor/ elevilor pentru practicarea tenisului de. Ordinul nr.329 06.05.2021 Cu privire la organizarea și desfășurarea testării naționale în învățământul primar, sesiunea 2021 (Anexa nr.1) Ordin nr. 327 din 06.05.2021 Cu privire la numirea persoanelor de serviciu in cadrul DGETS în ziua de odihnă 10 mai 2021 Date de contact. Responsabil protectia datelor (DPO) Relatii publice. Program audiente. Petitii. Punctul National de Contact. Ordin nr. 68/2021

Ordinul nr. 585/2021 modifica modelul-cadru al ..

Descarca noul model de contract individual de munca

Created Date: 4/30/2021 12:05:46 P Ordine si reglementari. Anexa 1 la Ordinul nr.4115 din 10 aprilie 2020. OMEC-OMS 4266-840- suspendare cursuri si activ. in perioada 2-12.06. OMEC 4267_19.05.2020- masuri covid. ordin 4916_2019 EN VIII 2019-2020.pdf. Procedura egalizare sanse nr 26651_2019 ORDIN Nr. 529/2021 din 20 aprilie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 26 aprilie 2021. 2021 ADMISSION REGULATION. Addendum 1. Equivalence of Linguistic Certificates. Addendum 2. The organisation and course of the enrollment to studies at UBB, during the period of cancellation of face-to-face didactic activities. OBJECTIVES FORMULATED IN THE BOLOGNA DECLARATION. Centralizator licee rural pe judete 2018-2019. ORDIN NR. 6102/15.12.

Ord. 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale Data: 10.03.2021 MO 264/17.03.2021 Abroga Ordinul 178/2020 Download Ord.186/2020 pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la conducta de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 60/2016 Act normativ: Ordinul ANAF nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata Publicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 04 mai 2021 Principalele modificari Prin Legea nr. 296/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1269 din 21 decembrie 2020, au fost aduse modificari Codului fiscal

M.Of.Nr.245 din 11 martie 2021 Sursa Act:Monitorul Oficial ORDIN Nr. 3.462 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2020-2021 In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilire Stimati colegi, va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 66 din 21 Ianuarie 2021, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58 din 14 Ianuarie 2021 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelo

EXAMENE NATIONALE. Cerere contestatie 2020. Adresa 1149 21.04.2020 - Informare OMEC 4115 - 10.04.2020. Anexa 1 la Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020. Anexa 2 la Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020. Procedura egalizare sanse examene. ORDIN 42678412020 ORDIN nr. 684 din 13 mai 2021 pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea nefrologie din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico.

Anexa 1 la Ordinul 4115 - Școala gimnazială nr

Programa EN - Anexa_1_ordin_ministru_4115. Programa BAC - Anexa_2_ordin_ministru_4115. Ordinul 4135_din_21-04-2020. Mesaje de mulțumire. Ne bucuram și de această data de sprijinul oferit de compania Heaven Solutions care au adus aproape de elevii noștri tehnologia acolo unde este nevoie Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: Procedura Egalizare Sanse Examene 2020 (3.6M) Omec_4115_10.04.2020 (405.1k) Metodologie Bacalaureat 2020 (470k) Anexa 2 La Ordinul Nr. 4115 Din 10 Aprilie 2020 (1.5M) Adresă Informare Omec 4115 (62.9k) 03_lista_disciplinelor_bacalaureat 2020 (89k Teste de antrenament EVN 2021. ADMITERE 2020 - 2021 - ORDINUL nr. 4948/27.08.2019 - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 -OMEC_4115_10.04.2020-1 (1) -Procedura nr. 26651 din 14.02.2019 Evaluare si Bac_sec_2019_deficiente (1) -ordin 4916_2019 EN VIII 2019-202

REZULTATE ADMITERE PROFESIONALA ETAPA A II-A - liceulhorezu

 ORDIN nr. 915 din 1 iulie 2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RAD CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si. Ministerul Educației și Cercetării anunță măsurile luate în sistemul românesc de învățământ, în contextul pandemiei Covid-19. Posted on 28 Apr 2020. 28 Apr 2020 by LICEUL TEHNOLOGIC , com. SÎNGERU. ordinul-4135 Descarcă. omec_4115_10.04.2020 Descarcă ORDIN nr. 3.108 din 12 ianuarie 2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr 5.447/202 ORDIN nr. 3.897/C din 23 iulie 2021 privind baremul medical elaborat de comisia constituită prin Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.873/C/1.338/2021 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 23 iulie 2021

Colegiul National Pedagogic ,,Stefan Velovan Craiova

30.07.2021 - 09.08.2021. Proiectul de ordin Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 162 din 23.04.2007 Cu privire la aprobarea Regulamentului și Listei medicamentelor esențiale Ministerul Sănătății, Muncii și. ORDIN nr. 577 din 17 mai 2021 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor juridice străine Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 19 mai 2021 Data intrării în vigoare 19-05-2021 Prezenta formă este valabilă începând cu data de 19-05-2021 până la data de 24-05-2021

ORDIN Nr. 18/2021 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 17 martie 2021 Având în vedere dispoziţiile: - art. 104 alin Ordinul MEC nr. 4115 din 10 aprilie 2020 Descarcă Anexa 1 la Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020 Descarcă Anexa 2 la Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020 Descarc X. Ordinul nr. 665/2021 al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea instructiunilor pentru acordarea unitara a stimulentului de risc prevazut de art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului.

Evaluare nationala - Scoala Gimnaziala nrȘcoala Gimnazială Nr