Home

Acte juridice asimilate actului administrativ

Find Your Favorite Movies & Shows On Demand. Your Personal Streaming Guide. Watch Movies Online. Full Movies, Reviews & News. Watch Movies Instantly act administrativ, act juridic unilateral, obligatoriu şi executoriu emis de către un organ administrativ în temeiul puterii de stat, prin care se aduc la îndeplinire dispoziţiile legii sau ale unui act normativ subordonat legii

Noțiunea de act administrativ Actul administrativ reprezintă una din formele prin care administraţia publică îşi realizează misiunea, fiind cea mai importantă dintre acestea din punct de vedere juridic Aceste acte sunt bilaterale, cuprinzand doua manifestari de vointa (a serviciului public administrativ si a unei persoane fizice sau juridice). c. acte administrative jurisdictionale ; acestea se emit, in mod unilateral, de autoritatile de jurisdictie administrativa, abilitate de lege, si rezolva conflicte aparute intre servicii publice si. Prin efectele juridice ale actelor administrative intelegem drepturile si obligatiile care iau nastere, se modifica sau inceteaza prin intermediul acestor acte [2].. In literatura de drept administrativ, pentru a se fundamenta forta juridica deosebita a actelor administrative ca acte de autoritate, implicit obligatia executarii lor, se face apel la prezumtia de legalitate, care sta la baza. 1. Act administrativ asimilat. Drept vătămat. Acţiune în instanţă. Motive de recurs.Contencios administrativ. Art. 52 din Constituţia Românieiart. 2 lit. c şi f, art. 18, 28 din Legea 554/2004art. 2 alin. 2, 3 lit. f din O.U.G. 34/2006art. 294, 316 Cod procedură civilă. Pentru ca reclamanta să-şi poată valorifica eventualele drepturi în procedura specială a contenciosului.

De aceea, pentru conturarea statutului distinct al actului administrativ, care că-l diferenţieze de alte acte şi fapte juridice ale autorităţilor publice, este necesară identificarea clară a unor trăsături concrete şi esenţiale ale acestuia. Bibliografice. 1. Administrarea cauzelor de contencios administrativ Sunt asimilate actului administrativ contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice (art. 2 lit. c din Legea 554/2004) In consecinta izvorul raporturilor juridice dintre partile din cauza in perioada 19.04.2007 - 30.04.4008 il constituie contractul 3981/2007 care are natura unui act administrativ asimilat in sensul reglementat prin art. 2 lit. c din Legea 554/2004 Actul administrativ, ca orice act juridic, reprezintă o manifestare de voință făcută în scopul de a produce efecte juridice.Legal, actul administrativ este definit ca fiind actul juridic unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice Instanţele judecătoreşti nu pot lipsi de efecte juridice acte administrative cu caracter normativ în situaţia în care părţile nu au exercitat acţiunea în anularea actului iar actul nu a fost anulat prin hotărâre judecătorească definitivă. 1.4. Punctul de vedere al Secției de contencios administrativ și fiscal a ÎCC

Assimilate the 2019 Movie, Trailers, Videos and more at Yidio

Ca acte administrative asimilate actului administrativ tipic (art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004), asemenea refuzuri sunt cenzurabile de catre instanta de contencios administrativ, pe calea unei actiuni in obligarea autoritatii publice la recunoasterea dreptului pretins (solutionarea favorabila a cererii), insa nu sunt susceptibile de. Eroarea materiala n-ar trebui sa produca nici unfel de efecte juridice, de ex: Gbriel in loc de Gabriel. nu produce efecte dupa cum nu produce efecte drepte in loc de drept. In concluzie, n-ar fi vorba despre revocarea actului dministrativ daca se indreapta o eroare, ci despre corectarea lui Revocarea actului administrativ • Operațiune juridică prin care organul administrației publice decide, ca actul respectiv să nu mai producă efecte juridice. Anularea actului administrativ • Operațiune juridică prin care autoritatea publică, alta decît cea care a emis actul, face să înceteze producerea efectelor juridice I pct. 1 din Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 30 iulie 2018. Însă, având în vedere că în cauza dedusă judecății instanței judecătorești au produs efecte juridice. Este vorba de capacitatea de a încheia acte juridice, voin a, obiectul úi cauza actului juridic. Capacitatea de a încheia acte juridice (agere) apar inea în principiu cet enilor romani sui iuris de sex masculin cu vârsta mai mare de 25 de ani. În cazul altor persoane capacitatea de a încheia acte juridice lipsea total sau era limitat

administrativ, în sens larg, cu luarea în considerare a unei realități juridice, și anume că prin Constituția României și Legea nr. 554/2004 au fost asimilate actului administrativ tipic și alte acte sau fapte administrative cum sunt tăcerea administrației și refuzul nejustificat, respectiv contractele administrative. În plus, la. 1 Drept administrativ (I) - suport de curs - I. Statul, guvernarea şi administra ţia public ă 1. No ţiunea de administra ţie public ă Etimologic, termenul de administra ţie provine din limba latin ă, fiind format din prepozi ţia ad - care se traduce prin la, c ătre - şi minister, cu semnifica ţia d După cum se ştie, actul administrativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii de formă şi de fond, pentru ca el să poată produce efecte juridice, iar neîndepli nirea unora dintre aceste condiţii poate duce la nulitate sau anulabilitatea actului respectiv Principiul revocabilității actelor administrative și excepțiile sale. Actul administrativ, ca formă juridică ce predomină în activitatea administrației publice, este o manifestare unilaterală de voință care produce efecte, în principiu, de la momentul publicării, sau cel al comunicării, în funcție de caracterul lui normativ. - Anularea unui act administrativ, adică actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul.

Streaming Guide · Watch Now · HD Streaming · Strea

JURIDICE ALE ACTELOR Andrei GHEORGHE Şef serviciu, Direcţia Avizare Acte Normative, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, România Tel.: 0040-372-041.143 E-mail: andreighe2000@yahoo.com Revista Transilvan ă de Ştiinţe Administrative 2(31)/2012, pp. 103-139. 104 1. Noţiuni generale despre aplicarea actului normativ în timp Actul normativ. juridice de drept administrativ. 3. Prin art.2 din Lege, contractul administrativ este asimilat actului administrativ, fiind definit de lege ca un contract încheiat de o autoritate publică, în virtutea prerogativelor de putere publică, avînd ca obiect administrarea şi gestionarea bunurilor proprietate publică, executare

Dispozițiile art. 3 Tutela administrativă din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează în sensul că prefectul nu poate ataca în fața instanțelor de contencios administrativ refuzul [asimilat unui act administrativ, potrivit dispozițiilor art. 2 alin Revocarea actului administrativ. Revocarea desemnează operaţiunea juridică prin care organul emitent dispune retragerea propriului act fie din proprie iniţiativă, fie ca urmare a dispoziţiilor a organului ierarhic superior. Aceasta se poate face, conform art. 7 alin. 1 din Legea 554/2004 a conteciosului administrativ la cererea persoanei. Jurisprudenta. Speta: Prin cererea inregistrata initial pe rolul Tribunalului Iasi, sectia a II-a contencios administrativ si fiscal, reclamanta SC A. SA a solicitat obligarea paratului Ministerul Justitiei - Serviciul Profesii Juridice Conexe, sa revina asupra adresei nr. x/01.08.2013, precum si obligarea acestuia si sa respecte dispozitiile legale in materie a urmatoarelor acte normative. Sustine recurentul, in esenta, ca prima instanta, nu numai ca nu a inlaturat prevederile din Legea nr.94/1992 si pe cele din H.C.C. nr. 130/2010, care permit Curtii de Conturi verificare, fara limita in timp, a legalitatii actelor juridice administrative sau a celor asimilate actului administrativ, emise de o autoritate publica in exercitarea.

Watch Assimilate - Find Full Movies Online Now

Browse Our Great Selection of Books & Get Free UK Delivery on Eligible Orders Legalitatea actului administrativ Legalitatea reprezint elementul central al regimului juridic al actului administrativ. innd cont de ierarhia normelor juridice i de principiul supremaiei Constituiei n raport cu toate celelalte acte din sistemul legislativ, rezult c la emiterea unui act administrativ trebuie s se in cont n primul rnd de. Consideram ca actele pregatitoarea sunt acte care, desi sunt elaborate in cadrul procedurilor administrative si desi de existenta lor depinde insasi legalitatea actului administrativ, nu sunt acte administrative pentru ca nu sunt capabile prin ele insele sa produca situatia juridica noua. Ele sunt acte juridice pregatitoare a legii. Actului administrativ, în sensul prezentei legi, este asimilat contractul administrativ, precum şi nesolu ţionarea în termenul legal a unei cereri. Pe lîngă Legea contenciosului administrativ, noţiunea de act ad-ministrativ este reglementată şi în Rezoluţia (77) 31 Cu privire la protecţia individului faţă de ac

Dar emitentul actului poate stabili o data expresa sau de referinta pentru ca un act administrativ sa poata produce efecte juridice. Unele acte administrative normative prevad o data fixa de intrare in vigoare (ex. incepand cu data de 1 martie 2000) sau o data de referinta in termen de 30 de zile de la publicare sau in cazul actelor cu. Exemple de texte administrative (juridice și ilegale) ca exemple de texte administrative Putem menționa contractele, certificările sau notificările de plată, care pot fi scoase în evidență în cadrul cursului legal sau circulare, memorandumuri sau scrisori de mulțumire, care nu au o pondere legală Finalizarea procedurii administrative II.2. Emiterea/adoptarea actului administrativ n forma i dup procedura prevazut de lege. II.2.1.Teoria actului administrativ: definire, caracteristici, condiii de valabilitate, clasificare, procedura de autorizare n construcii studiu de caz, acte administrative de constrngere studiu de caz. II.2.2

În Monitorul Oficial nr. 772 din 16 octombrie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, nr. 28/2015 în Dosarul nr. 1.924/1/2015 prin care a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei. )egea nr **+,(--+ reglementeaz4 2 categorii de acte administrative asimilate refuzul unei autoritati publice de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim, conform art ( alin/(0 din lege 7i contractele administrative, potrivit art ( alin1 litera c Refuzul unei autorit48i publice de a rezolva o cerere referitoare la un. Toate aceste cazuri sunt asimilate actului administrativ, putând fi atacate în instanţa de contencios administrativ. În identificarea autorităţilor publice competente să emită acte administrative susceptibile de control în contencios administrativ, trebuie făcută distincţie între administraţia publică realizată de structuri. Toate aceste cazuri sunt asimilate actului administrativ, putnd fi atacate n instana de contencios administrativ. n identificarea autoritilor publice competente s emit acte administrative susceptibile de control n contencios administrativ, trebuie fcut distincie ntre administraia public realizat de structuri statale sau locale, conduse sau. Caracterul actului, dupa cum vor avea de a face cu un act administrativ cu caracter individual sau normativ. Distinctia dintre cele 2 tipuri de acte se face in functie intinderea efectelor unui act: - cele individuale produc efecte fata de un subiect determinat de drept, iar cele normative fiind general obligatorii si avand o opozabilitate erga.

Act administrativ Dictionar juridic (dex

 1. Formulare de completat. ATENTIE! Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site. În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe.
 2. istrativ şi Fiscal. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Fără cale de atac. MOTIVARE Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată l
 3. istrative autonome, precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de organele ad

Toate aceste cazuri sunt asimilate actului administrativ, putand fi atacate in instanta de contencios administrativ. In identificarea autoritatilor publice competente sa emita acte administrative susceptibile de control in contencios administrativ, a. acte juridice, acte cu caracter exclusiv politic,. JURIDICE ALE ACTELOR Andrei GHEORGHE Şef serviciu, Direcţia Avizare Acte Normative, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, România Tel.: 0040-372-041.143 E-mail: andreighe2000@yahoo.com Revista Transilvan ă de Ştiinţe Administrative 2(31)/2012, pp. 103-139. 104 1. Noţiuni generale despre aplicarea actului normativ în timp Actul normativ.

- Nulitatea actului administrativ fiscal. sunt asimilate actului administrativ de impunere fiscală şi deciziile privind nemodificarea bazei de impozitare, - În cazul în care inspecția fiscală a început și intervine încetarea persoanei juridice sau decesului persoanei fizice ca subiecte de drept fiscal, inspecția fiscală. Drept administrativ (II) -suport de curs. Iuly Iulian. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 0 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Drept administrativ (II) -suport de curs Sustine recurentul, in esenta, ca prima instanta, nu numai ca nu a inlaturat prevederile din Legea nr.94/1992 si pe cele din H.C.C. nr. 130/2010, care permit Curtii de Conturi verificare, fara limita in timp, a legalitatii actelor juridice administrative sau a celor asimilate actului administrativ, emise de o autoritate publica in exercitarea. Orice act administrativ-fiscal emis de o autoritate din cadrul A.N.A.F. poate fi contestat. Dreptul la contestatie este reglementat de art. 268 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala potrivit caruia, impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte..

Art. 50: Anularea, desfiinţarea sau modificarea actului administrativ fiscal. (1) Actul administrativ fiscal poate fi anulat, desfiinţat sau modificat de către organul fiscal competent în condiţiile prezentului cod. (2) Anularea ori desfiinţarea totală sau parţială, cu titlu definitiv, potrivit legii, a actelor administrative fiscale. 3. Acte atipice si fapte asimilate actului administrativ. Alineatul 2 al art.2 din Legea nr.554/2004 reglementeaza in mod expres asimilarea tacerii administrative (faptul de a nu raspunde solicitantului in termenul legal) si a refuzului nejustificat de a rezolva o cerere, actului administrativ unilateral a) actul administrativ - actul unilateral, cu caracter individual sau normativ, emis sau adoptat de o autoritate sau instituţie publică, în regim de putere publică, în baza sau în vederea executării legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; b) actul administrativ normativ - actul administrativ care cuprind Actele necesare pentru prelungirea vizei (persoană juridică ). Muncă - fără emiterea dreptului la muncă de către ANOFM - Lista de acte , 38. Condiţiile actului juridic civil. Numărul documentului este urmat de titlul complet al actului juridic. Toate actele juridice pentru şi în numele minorului pînă la împlinirea vîrstei de ani

Reiese că regimul juridic de drept administrativ se aplică exclusiv contractelor administrative asimilate actului administrativ, fiind exceptate de la acest regim juridic contractele administrative care nu sunt asimilate actului administrativ. când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, fie. Normele juridice. Normele juridice se clasifica dupa mai multe criterii. Clasificarea lor faciliteaza intelegerea sensului si caracterului normei, a conduitei prescrise subiectului de drept. Distingem în primul rând o clasificare a normelor juridice dupa obiectul si metoda de reglementare, cu alte cuvinte dupa criteriul naturii juridice a. Drept administrativ (II) - suport de curs - - DREPT, an II, sem.II - I. Func ia şi func ionarul public administrativ 1. No iune. Clasificare În baza articolului 73 alin. 3 litera j din Constitu ia României, Parlamentul a adoptat Legea organică privind statutul func ionarilor publici, nr. 188/8.12.1999, act normativ ce a fost supus. Din analiza dispoziţiei legale menţionate, reţine instanţa de fond că ar rezulta faptul că, actul atacat în justiţie poate fi, atât actul administrativ tipic, cât şi actul atipic, adică tăcerea administrativă, respectiv refuzul nejustificat, ca acte asimilate actului administrativ unilateral

 1. istrativ; Intrebari pentru angajator; Preschimbare permis auto 2019; Ad
 2. istrative fiscale asimilate deciziilor de impunere. pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea ad
 3. Prezentul document conține acte utile pentru avocaț
 4. istrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de ad

Sustine recurentul, în esenta, ca prima instanta, nu numai ca nu a înlaturat prevederile din Legea nr.94/1992 si pe cele din H.C.C. nr. 130/2010, care permit Curtii de Conturi verificare, fara limita în timp, a legalitatii actelor juridice administrative sau a celor asimilate actului administrativ, emise de o autoritate publica în. Potrivit art.1 alin.1 din L.nr.554/2004- orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori printr-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în temeiul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, pentru anularea actului.

Clasificarea actelor administrative - rasfoiesc

Prevederile actului constitutiv se completeaza cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei civile in vigoare Apoi, în 2004, prin intrarea în vigoare a noii legi a contenciosului administrativ (considerată în general ca fiind un salt calitativ faţă de vechea reglementare), contractele administrative sunt asimilate actului administrativ unilateral (art. 3 alin. 1 lit. c teza a II-a din Legea nr. 554/2004) Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata 2010 Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 60/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV - Drept - Teoria statului de drept postuleaza mai intai supunerea administratiei fata de drept: executivul trebuie sa asculte de normele ce constitui Scribd is the world's largest social reading and publishing site

Efectele juridice ale actelor administrativ

 1. OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Ordonanta de urgenta nr. 80/2013. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 29 iunie 2013. Avand in vedere modificarea cadrului legal de desfasurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedura civila, precum si punerea in aplicare a noilor institutii adoptate prin Codul Civil
 2. (8) Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si persoanele juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat, beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice.
 3. Din punct de vedere simbolic, btaia e unul din substitu-tele actului sexual. Instrumentul btii (bta, nuiaua, biciul etc.) au un 21 DICIONAR DE SIMBOLURI SI ARHETIPURI CULTURALE simbolism phalic. ale brului ocrotitor sau fecundant n aria romneasc se manifest prin prezena acestuia n diferite rituri de trecere si acte magice: nfsatul copilului.
 4. Arhiva datorii fiscal

REGULAMENTUL din 24 februarie 1994 Camerei Deputaţilo Organizarea ntlnirii: 2 h curs, 1 h seminar Data planificat: sptmna 4 Concepte: acte juridice, acte cu caracter exclusiv politic, fapte administrative, operaiuni administrative, caractere ale actului administrativ (manifestare unilateral de voin, concretizeaz voina autoritii publice, obligatoriu, executoriu, emis n baza legii, n scopul.

Video: Act administrativ asimilat