Home

Contract colectiv de munca functionari publici 2022

New, Used & Rare Books.Compare Price and Edition Great Selection and Amazing Prices. Shop at AbeBooks® Marketplace. Search from 300+ Million Listings CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ încheiat astăzi 25.06.2019, Prezentul Contract Colectiv de Muncă, denumit în continuare CCM, este încheiat, în baza Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 206/2004 privind buna conduită î Noțiunea de contract colectiv de muncă vizează convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, pe de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, pe de altă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligatii ce decurg din raporturile de.

Autor colectiv Books - World of Book

 1. Contract colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 din data de 4.11.2019. Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
 2. Contract colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 din data de 4.11.2019 - Publicat in MOR Partea V nr
 3. ACORD COLECTIV FUNCTIONARI PUBLICI.pdf[pdf 24.10 Mb] Contract Colectiv de Munca DSP PH 2019.pdf[pdf 27.110 Mb] Acord Colectiv 2018.pdf[pdf 3.686 Mb] Act aditional 1 acord colectiv de munca 2018.pdf[pdf 0.643 Mb] Acord Colectiv 2017.pdf[pdf - 0.060 Mb] Contract Colectiv de Munca DSP PH 2017 .pdf[pdf - 1.200 Mb] Act aditional nr. 2 la Contract.
 4. CONTRACT COLECTIV DE MUNCA PE ANUL 2019 PÄRTILE CONTRACTANTE: In conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 — Codul Muncii , republicata, a Legii nr.62/201 1 - Legea dialogului social, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plätit din fondur
 5. -functionarii publici-acele persoane numite pe o functie publica in conditiile L188/1999.-personalul contractual-persoanele care sunt angajate intr-o institutie publica pe baza unui CIM. Uneori se face confuzie intre cele doua categorii de salariati dintr-o inst.pub., de unde si aceste nedumeriri. La intrebarea dvs.
 6. Intrebare: Sunt lider de sindicat intr-o institutie publica. Acum negociem Acordul Colectiv pentru functionarii publici, si Contractul Colectiv de Munca ptr personalul contractual. As dori sa stiu daca putem introduce in aceste documente un capitol Masuri de protectie sociala pentru a putea acorda ajutoare pentru boli grave sau incurabile, ajutoare pentru nastere copil, ajutoare pentru deces.
 7. personalului contractual in contractul colectiv Conform legii Fonduri alocate 20.000 lei lit d) din HG 1066/2008 In anul 2018 au participat un nr. de 10 functionari publici si personal contractual la cursuri de perfectionare . Propunerile de imbunatatire a sistemului de formare 3/6/2019 2:38:43 PM.

world-class security · zero-advertising website · one-of-a-kind item

 1. Va supunem atentiei modelul de CIM valabil in acest an, ce cuprinde si ultimele modificari majore - Legea nr. 57/11.04.2016 (pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei) ce a introdus notiunea de concediu de acomodare cu durata de maximum un an - fapt ce a dus si la modificarea și completarea Legii [
 2. LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul functionarilor publici - Republicata Actualizata 2019 prin Legea 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (publicata in M.Of. 554 din 03 iulie 2018). Pagina
 3. Contractul colectiv de munca unic la nivel national, reprodus mai sus, in vigoare timp de un an, cu incepere de la data de 10 martie 1993, a fost incheiat in temeiul art. 6, si art. 8 din Legea nr. 13/1991 privind contractul colectiv de munca. 2. Spre deosebire de anul 1992, cind au fost incheiate un numar de trei contracte colective de munca.

ACORD COLECTIV privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special - politiO din Ministerul Afacerilor Interne buget, conditii optime de munca, atat din punct de vedere al logisticii, cat si din implicit farmaciiior cu care acesta are contract, este epuizat, politistul poate. Anexä la Dispozitia nr.165 din 11.01.2019 Codul de conduitä a functionari]or publici, a Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduitä a individuale de muncä, contractul si acordul colectiv de muncä din lege; b) sä dea dispozi!ii Clare, sä asigure conditiile de executare a acestora sä controleze modul de Prezentul Contract colectiv de muncä expirä odatä cu expirarea mandatului 2019- 13.3. 2023 a primarului, 13.4. În cazul încetärii înainte de termen a mandatului primarului, contractul colectiv de muncä continuä producä efectele pînä la data expirärii sale sau a inträrii în vigoare a unui alt contract colectiv de muncä

1980 Japan Yamakei Rail Series by Colecti

 1. Numar zile de concediu functionari publici. Intrebare: Intr-o institutie publica in care sunt numiti functionari publici, la incheierea Acordului colectiv de munca poate fi stabilita, prin acordul partilor, o durata mai mare a concediului de odihna decat cea prevazuta de art.22 din OG 6/2007 respectiv de HG 250/1992? si anume: 21 de zile.
 2. Acordurile colective de muncă pot cuprinde numai măsuri referitoare la aspecte de ordin social, ale condiţiilor de muncă, sănătăţii şi perfecţionării funcţionarilor publici. Nu se regăseşte printre acestea posibilitatea negocierii salariilor sau acordării unor diverse sume de bani cu caracter de prime sau sporuri neprevăzute de lege pentru categoria respectivă de funcţionari.
 3. istraţia publică locală, prin autorităţile ad

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicatå cu modificårile completårile ulterioare 9i a prevederilor art. 3, lit. C, art. 52, art. 129, art.134 si art.137 din Legea nr. 62/2011 Legea Dialogului Social, au convenit încheierea de comun acord a prezentului acord colectiv de muncä la nivel de Contract de munca » Abateri disciplinare. Desi in aceeasi institutie (si uneori chiar cu atributii asemanatoare) isi pot desfasura activitatea atat functionari publici, cat si personal contractual, in realitate, din punctul de vedere al regimului disciplinar, diferentele dintre aceste categorii de personal sunt notabile Contractul colectiv de muncă . Legea dialogului social nr. 62 din 10 mai 2011, republicată, în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, modificată şi completată de către: LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 248 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013. Potrivit Codului Muncii, prin clauza de mobilitate partile in contractul colectiv de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. ea fiind inlocuita de la 01.01.2019 de Hotararea nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile. b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile.

In Monitorul Oficial nr.123 din 15.02.2019 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor publice nr.611 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, continului, modalitatii de depunere si e gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evident nominala a persoanelor asigurate (D112) Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către Primăria Sector 1 București pot să îşi exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ştergere, restricţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 din RGPD, precum şi dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluţionare a cererilor de.

Contracte colective de muncă - Inspectia Munci

Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar

Raportul de serviciu poate fi exercitat cu durată redusă a timpului de muncă, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 378 alin. (1) şi (2), în condiţiile legii. Art. 380: Statutele speciale (1)Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îndeplinesc activităţile prevăzute la art. 370 alin. (3) în cadrul institutii publice in baza unui contract individual de munca nu ar trebui sa i aplice, in materia incetarii raportului de munca, tratamentul juridic aplicabil functionarilor publici, ci tratamentul aplicabil oricarei persoane angajate cu contract de munca, adica art.56 alin.(l) din Codul muncii. Astfel, daca o persoana incadrata ca personal.

Directia de Sanatate Publica - PRAHOV

 1. Contractul colectiv de munc a incheiat la nivelul S.C.N.-O.S.A, a fost semnat in calitate de presedinte de catre contestator, acest contract, aplicabil la nivelul recurentei, in art.71(2), prevazand interdictia desfacerii contractului de munca in considerarea calitatii de presedinte (lider) de sindicat
 2. Functionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihna platit, in raport cu vechimea lor in munca, ce poate fi de cel mult 25 de zile lucratoare, potrivit dispozitiilor art. 22 din OG 6/2007, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. La Prefectura Bistrita-Nasaud, celor 42 de functionari publici li se vireaza primele de vacanta fara nicio problema, singurul impediment fiind acela ca li se aproba mai greu cererile de concediu de odihna. Cei 42 de functionari publici primesc prime de vacanta, in conformitate cu contractul colectiv de munca, dar se acorda mai greu concediu.
 4. Ultima actualizare: 21.02.2008 Angajarea in munca inseamna, in principiu, incheierea unui raport juridic de munca. Raportul juridic cel mai frecvent intalnit este cel intemeiat pe contractul individual de munca.. In acest caz exista un angajator si un salariat, intre care s-a incheiat un contract prin care cel de al doilea presteaza, in beneficiul primului, o munca remunerata
 5. Contract colectiv de munca DGASPC. Dispozitia Nr.9. Sentinta civila infiintare Nova Vita. Sentinta civila reprezentativitate DAC. Sentinta civila reprezentativitate DGASPC. Sentinte judecatoresti Nova Vita 2009-2012. Statut CAR Nova Vita. Statut Sindicat Nova Vita

Functionarii publici trebuie sa aiba contract individual

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca - Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate - Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca - Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social - Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca IMPORTANT: Art. 144 alin.(1) din HG 611/2008 prevede ca la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici pot participa functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, studii universitare de licenta sau o forma de invatamant superior de scurta durata, in specialitatea in care isi desfasoara. contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca; publici de conducere si altor categorii de functionari publici carora le este interzis acest drept prin statute speciale. Functionarii publici, pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa ader Codul Muncii actualizat 2018 (Legea nr. 53/2003) Actualizat prin: OUG nr. 53/2017 - modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata Monitorul Oficial nr. 644 din 07 august 2017. Decizia nr. 261/2016 a Curtii Constitutionale (publicata în Monitorul Oficial cu nr. 511 din 7 iulie 2016 Conflictul de munca a fost declansat ca urmare a refuzului semnarii contractului colectiv de munca de catre conducerea ministerului. ITM este institutia abilitata prin lege sa concilieze conflictele colective de munca la nivel de unitate. Tot de atunci, conducerea ITM sfideaza legea si ne trimite diverse adrese contradictorii, probabil in.

Grupa de baza 4110 face parte din Grupa majora 4 - Functionari administrativi Subgrupa majora 41 - Functionari cu atributii generale inclusiv operatori la masini de scris/calcul Grupa minora 411 - Functionari cu atributii generale. Corespondenta ISCO 08: 4110 - General office clerks. Documente Rubinian corespondente (1 Art. 119 . [evidenta timpului de munca] (1) Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca definit potrivit art. 16 1 evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru 11,00 la sediul D.G.A.S.P.C. SIBIU -sala de sedintä de la mansardä, în vederea deschiderii procedurii de negociere a acordului colectiv de muncã la nivel de institutie aferent anului 2019. Salariatii functionari publici vor proceda la alegerea reprezentantilor desemnati pentr Modalitati de solutionare a conflictelor colective de munca. Conform Legii dialogului social 62/2011, conflictele colective privesc o colectivitate de angajati, salariati sau functionari publici, inclusiv cu statut special, si un angajator, dupa caz, o colectivitate de angajatori. Aceste conflicte sunt de munca deoarece au legatura cu. ANUNŢ . Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul instituției care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege

Functionari publici - Salarizar

Modul concret de stabilire a programului de lucru in cadrul saptamanii prevazut in contractul individual de munca, respectiv in contractul colectiv de munca la nivel de unitate se va realiza tinand cont de dispozitiile art.108- art.116, art.132-art.133 al aceluiasi act normativ Functionarii publici intra in greva de avertisment. 25.000 de functionari publici vor fi luni in greva de avertisment. Sindicatul National al Functionarilor Publici a anuntat ca timp de doua ore, de la 8.30 la 10.30, activitatea din mai multe institutii va fi intrerupta Incheierea contractului individual de munca: formulare necesare la incheierea contractului individual de munca cat si prealabil incheierii acestuia. 1. - Cerere de angajare. 2. - Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca. 3. - Fisa de informare a salariatului la angajare

Contract individual de muncă - model oficial 2019

 1. Grevele de avertisment, care de obicei dureaza cateva ore, insotesc in mod normal negocierile pentru un nou contract colectiv de munca in Germania. In cazul in care negocierile intra in impas, sindicatele recurg la greve de durata. Citeste mai departe despre Lufthansa anuleaza 800 de zboruri din... mai mult. Luni, 09 Aprilie 2018, ora 15:5
 2. Luni, 22 iunie 2020, a fost semnat primul Contract colectiv de muncă la nivel de unitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. Pentru următorii doi ani colegii noștri de la Constanța vor fi apărați de prevederile CCM, un demers binevenit prin care este asigurat cadrul legal de protecție a membrilor și acordarea.
 3. Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national Hotararea 202 R din 22.01.2013 , pronuntata de Curtea de Apel CLUJ spor de vechime exceptia prescriptiei dreptului la actiune contractul colectiv de munca la nivel national inspector asigurar
 4. istrativi. Clasificarea Ocupatiilor din Romania. Cod COR actualizat permanent. Codul COR la zi. Coduri COR pentru toate ocupatiile
 5. istrativ - inalti functionari publici. Categoria inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii publice: secretar general si secretar general adjunct din cadrul autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 369 lit. a) din Codul ad
 6. ica datorita lucrului in ture - Spor de vechime in munca - CONTRACT.
 7. Potrivit art. 12 pct.3 din Contractul Colectiv de Munca la nivel de ANIF - RA, pentru anul 2009-2010, contract prelungit pâna la data de 31.12.2011, potrivit actului aditional nr. 5/2011 rezulta ca la concedierea colectiva fiecare salariat va primi odata cu primirea deciziei de concediere, o compensatie echivalenta cu 7 salarii de baza daca.

Angajati ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici au efectuat in luna iulie un control la unele primarii si institutii deconcentrate din judetele Brasov si Prahova in urma carora au constatat existenta mai multor sporuri stabilite prin contractul colectiv de munca - demers ilegal in sine - printre care se numara si sporul de zambet, acordat [ Joi, 19 August 2010, ora 20:08. Romania reala: Un job bine platit - arderea gazului de pomana Social / functionari publici. In orice institutie publica la orele de ghiseu e forfota. Cred insa ca forfota de la institutia numita ITM, punctul de lucru din str. Octavian Goga nr 2, bate concurenta cu orice alta forfota din orice alta institutie aflata in tara

Legea 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul

DESPRE NOI | Cursuri Functionari. Găsește locația Locul de desfășurare al cursului. Băile Felix Eforie Nord Mamaia ON-LINE Poiana Brașov Predeal Sinaia. Alege datele Perioada de desfășurare. 5 iulie - 11 iulie 12 iulie - 18 iulie 19 iulie - 25 iulie 26 iulie - 1 august 2 august - 8 august 9 august - 15 august 16 august - 22 august 23. Varsta de pensionare a medicilor functionari publici - CAPITOLUL I - Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medicalOrdonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asiste Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/2006 Din. In M.Of. nr. 52 din data de 22 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (denumita in continuare Codul muncii ). Modificarile aduse Codului muncii vizeaza, in principal: modul de stabilire a vechimii in munca; incetarea de drept a contractului individual de munca In planul raporturilor de munca, normele privitoare la protectia datelor sunt organizate in jurul ideii de demnitate in munca. in mod individualsau colectiv, de drepturile si beneficiile legate de ocuparea unui loc de munca,precum si in scopul incetarii raporturilor de munca. Clasificarea functiilor publice si categoriile de functionari.

Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu un model contract colectiv de munca, dovada negocierii contract colectiv de munca la nivel de unitate, dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere, imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca,dovezile de. Catalogul Bibliotecii BNR. Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line. Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN. Abuzul de drept si contractele de munca 2007 »»»

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ unic la nivel naţiona

salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca; datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara; data transferului astfel cum este prevazut la art. 90 alin Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor are temeiul legal la art. 55 lit. b din Codul Muncii şi este o modalitate simplă şi rapidă de a înceta un contract de muncă. Aceasta poate fi iniţiată fie de salariat, fie de angajator.De cele mai multe ori, aceasta este iniţiată de către salariat printr-o simplă cerere adresată angajatorului prin care solicită încetarea. DESCARCĂ DE AICI OFERTĂ CURSURI FUNCŢIONARI PUBLICI ON-LINE 2021 > 5 ZILE/CU DIPLOMĂ DE 30 ORE (pentru promovare profesională, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ - vezi AICI art. 479, Bonus 4 + 1 GRATUIT) . DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE CURSURI ON-LINE 2021. Cursuri pe domeniile prioritare A.N.F.P., organizate săptămânal, de luni până vineri

Contract colectiv de munca - Contract de munc

In continutul lucrarii de fata, componenta a Tratatului de dreptul muncii, sunt expuse si analizate metodic si temeinic principiile si aspectele fundamentale, esentiale si relevante ale raspunderii pentru daune in raporturile de munca, in varietatea lor, atat din perspectiva normativa, cat si din cea doctrinara si jurisprudentiala. Oricare din partile raporturilor juridice de munca/de. Lucrarea de fata are, asadar, ca obiect de studiu si de cercetare un element important, indispensabil, al raporturilor juridice de munca/de serviciu: timpul de munca si timpul de odihna. Raporturile amintite sunt de neconceput in afara celor doua componente de timp. Orice munca subordonata nu poate fi prestata continuu, fara pauze, repausuri si alt timp liber. Ar fi imposibil. Totodata, fara. Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu un model contract colectiv de munca, Intrebare: Rog model de adeverinta de salariat la functionari publici. mai mult Aug 01 2019. Decizie acordare transa de vechim

Conform articolului 1o din Codul Muncii, Contractul Individual de Munca este:contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.Din aceasta definitie, deducem ca acest contract este un act juridic bilateral, avand doua parti. Modalitati de solutionare a conflictelor colective de munca. Conform Legii dialogului social 62/2011, conflictele colective privesc o colectivitate de angajati, salariati sau functionari publici, inclusiv cu statut special, si un angajator, dupa caz, o colectivitate de angajatori Clauza de mobilitate se stabileste de catre parti, adica SE NEGOCIAZA. Aceasta o spune Codul muncii. Art. 25 C.muncii (1) Prin clauza de mobilitate partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. In.

Arhive pe etichete: contract colectiv de munca. Comitetul de Inițiativă - alegeri SRR 2020 a sesizat ITM. Pentru ca SRR este o institutie publica, finantata din bani publici (Bugetul statului 14/01/2019 în DREPTURI, SUS Radio Romania Stay Connected to the Most Critical Events of the Day with Bloomberg. Sign Up privind aprobarea Acordului colectiv de munei al functionarilor publici de legalitate nr. 10399 din 30_05.2019 dat de Secretarul municipiului Roman; In conformitate cu prevederile: Art. 2 (l ) prezentul Acord colectiv de munca se incheie pe o duratå 2 ani. (2) Daca niciuna dintre parti nu denuntå Acordul colectiv de munci cu 30 de. Statutul functionarilor publici tinind cont de prevederile art. 128 din Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social; negocia Contractul colectiv de munca cu reprezentantii personalului contractual din 2019 O (us 1-Q- 2019 00 . PRIMÄRIA COMUNEI TÄNÄSOAIA SECRETAR DATA - 7 ianuarie 201

Numar zile de concediu functionari public

FUNCTIONARI PUBLICI - INCOMPATIBILITATI Started By tucu_ro, Nu cred ca e vreo lege in acest sens dar sigur este in contractul colectiv de munca, citeste-l si lamureste-te. Aceasta postare a fost editata de trikule: 05 January 2009 30 September 2019 - 04:40 PM; De:. Potrivit art.84 alin.2 din contractul colectiv de munca la nivelul unitatilor de asistenta sociala pe perioada 2007-2009, pentru mentinerea sanatatii si securitatii muncii, asigurarea protectiei personalului (functionari publici si personalul contractual), reclamantii beneficiaza de acest drept special pentru refacerea capacitatii de munca Declaratii de avere si interese 2019; Declaratii de avere si interese 2020; Proiecte și investiții. Infrastructura; Analiza SWOT; Măsuri de dezvoltare; Proiecte de investiții; Achizitii publice. Galerie Foto. Functionari publici. Fișiere atașate. 20-08-18-10-05-51Banescu_Ionut.pdf 2020-08 Cerere de oferta; Anunt colectiv pt.

Pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea desfasurata , functionarul administratiei publice poate primi un salariu de merit , aplicat la salariul de baza . Functionarii publici au dreptul la spor de vechime in munca , spor de stabilitate , iar acolo unde este cazul si de alte sporuri , cum sunt :spor de munca in timpul noptii , spor. Declaratii de avere si interese 2019; Declaratii de avere si interese 2020; Proiecte și investiții. Infrastructura; Analiza SWOT; Măsuri de dezvoltare; Proiecte de investiții; Achizitii publice. Galerie Foto. Functionari publici. Fișiere atașate. 20-08-19-02-19-17Banescu_Ionut_George.pdf Cerere de oferta; Anunt colectiv pt comunicarea. Azi 21-07-2021 Rezultatul selectie dosarelor pt concursul organizat in data de 03.08.2021 in vederea recrutarii post contractual vacant, muncitor treapta I Serviciul Administrativ Gospodaresc Rezultat final obtinut , candidat inscris la concurs pentru data de 08.07.2021 pentru promovarea intr-un grad profesional imediat superior - Serviciul Juridic Contencios Rezultat cu punctajul obtinut la. La Ministerul Sanatii a fost deblocat dialogul social pe tema Contractului colectiv de Munca pe ramura sanitara. Din partea CSN Meridian vor participa si reprezentatntii UNIUNII TESA la rundele de negocieri care urmeaza. Accentul se pune pe negocierea zilelor suplimentare de concediu de odihna . Propunerile de modificare a LEGII DIALOGULUI SOCIAL , rezultat

La baza platii salariului sta un contract individual de munca. In temeiul acestui contract individual de munca, o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica. Drepturile si obligatiile legate de relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc. Titlul I - Dispozitii generale - Art. 1 - Art. 9 Titlul II - Contractul individual de munca - Art. 10 - Art. 110 Titlul III - Timpul de munca si timpul de odihna - Art. 111 - Art. 158 Salarizarea - Titlul IV Art. 159 - Art. 174 - Codul muncii Titlul V - Sanatatea si securitatea in munca - Art. 175 - Art. 191 Titlul VI - Formarea profesionala - Art. 192 - Art. 210 Titlul VII - Dialogul social. Startegia locala de dezvoltare a municipiului Botosani 2014 - 2020 / (publicare site:22 sept.2016) Contract colectiv de munca Contract colectiv de munca incheiat intre patronat si sindicatul salariatilor din administratia publica locala : Regulament de organizare si functionare a serviciului public de ecarisaj- H.C.L. 206 din mai 200 Angajatorul are obligatia de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca si documentele de evidenta a timpului de munca prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, se prevede intr-o Ordonanta de urgenta de modificare si completare a Codului Muncii, adoptata de Guvern in sedinta de vineri Model Cerere Concediu De Odihna Functionari Publici. Https Www Mai Gov Ro Wp Content Uploads 2019 08 Acord Colectiv De Munca 2017 V3 Pdf. Http Www Apia Org Ro Files Pages Files Regulament Intern Apia Aprobat Prin Decizia Nr 621 Din 12 08 2019 Pdf

Video: Funcţionari publici

Funcţionar public. Drepturi salariale stabilite prin acord ..

Acordul colectiv de munca 2019 Contract colectiv de munca la nivelul grupului de unitati de asistenta sociala constituit pentru anii 2015 - 2016 REGULAMENT privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul Direcției Generale De Asistență Socială Și Protecția Copilului Sibiu 16 oct. 2019, 02:54. Noul Contract Colectiv de Munca din invatamantul preuniversitar a fost inregistrat in luna aprilie 2019, la cabinetul ministrului si este in vigoare din luna mai. Prevederile din Contractul Colectiv de Munca legate de ZILE LIBERE le regasiti detaliat mai jos HG 611/2008 prezinta CRITERII DE PERFORMANTA, nu gasesc niste exemple macar, de OBIECTIVE INDIVIDUALE, care sunt componenta a procedurii de evaluare a functionarilor publici. Stiti sa fi aparut ceva noutati? Multumesc ! Adaugata in: Resurse umane Evaluare functionari publici. User Caleopi Efrem Referat Conflictele Colective de Munca pentru Facultate. 1. Definitie. Potrivit art.1 din Legea dialogului social nr. 62/2011, conflictul colectiv de munca este cel ce intervine intre angajati si angajatori, care are ca obiect inceperea, desfasurarea sau incheierea negocierilor privind contractele sau acordurile colective de munca Prin Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.5/31.01.2019 s-au diminuat coeficientii de ierarhizare. Astfel, pe de o parte s-a incalcat al.5 al art.50 din Acordul Colectiv de muncă iar pe de altă parte nu se respectă art.149 din Legea nr.62/2001 in sensul că numai partile pot modifica Contractul/Acord colectiv de muncă. Consiliul local nu.

Contract de munca - PortalInstitutiiPublice

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE FUNCTIONARI PUBLICI 2021; DECLARATII DE AVERE SI INTERESE CONSILIERI LOCALI 2019; Anunt colectiv din data de 05.08.2019 Descarc CONTRACT-CADRU-COLECTARE-DESEURI-partea-2 -2021 Descarc. Legea 208/2021 - modificari importante privind semnatura electronica in actele de munca 3 noutati introduse recent in legislatia muncii privind contractele de munca Semnatura electronica pentru actele de munca este in Monitor (OUG 36/2021) OUG este in Monitor! NU vor fi acordate vouchere de vacanta in 2021 Cu Contract de Asigurare; Cotele de contributii; Ajutor de deces; Accidente de munca. Informaţii generale privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; Lucrătorii migranţi; Formulare; Anunt colectiv 24.10.2019. oct. 25 2019. Noutati. ANUNT-COLECTIV. 25/10/2019 Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29/05/2007 Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii.

Ceea ce particularizeaza in mod fundamental si incontestabil raporturile de serviciu ale functionarilor publici, fata de raporturile de munca ale salariatilor rezida in faptul ca: a) functionarii publici sunt purtatori ai puterii publice pe care o exercita in limitele functiei lor Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs de promovare functionari publici - 30.12.2019 Convocare sedinta extraordinara 30.12.2019 - 23.12.2019 Anunt colectiv pt comunicarea prin publicitate, persoane fizice - 17.12.2019 Categoriile de funcţionari publici , cuantumurile sporului de. Funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport. Procedura operationala privind organizarea concursurilor functionari publici. Modelul pentru cererea de invoire este pus la dispozitie de catre